Hoe bereid je je voor op een nalevingsaudit?

Het belang van nalevingsaudits in de productie, ISO 9001 & 5S audits en voorbereiding met Azumuta voor een gestroomlijnd nalevingsbeheer.
opleiding voor productiearbeiders

Compliance audits zijn een cruciaal facet van het Europese productielandschap, bedoeld om ervoor te zorgen dat organisaties de wettelijke normen naleven en tegelijkertijd de operationele efficiëntie en veiligheid bevorderen. 

Je voorbereiden op deze audits kan echter een hele uitdaging zijn. Met een uitgebreide reeks componenten die onder de loep worden genomen, kan het ontmoedigend zijn om door het labyrintische proces te navigeren. Dit is waar een goed gestructureerde productie-audit checklist, vooral een digitaleeen groot verschil kan maken.

Van ISO 9001-regelgeving tot specifieke productie-audits, deze gids zal het pad naar een succesvolle auditvoorbereiding verlichten. Met de nadruk op digitale checklists duiken we in de stap-voor-stap procedure, ontrafelen we de complexiteit en maken we het proces toegankelijk, zelfs voor nieuwkomers in de productiesector. 

Laten we eens kijken wat een compliance audit is en hoe een digitale checklist je gids kan zijn voor een succesvolle voorbereiding op een audit.

Wat is een nalevingscontrole?

Een nalevingsaudit is een uitgebreid evaluatieproces dat wordt uitgevoerd door een interne of externe instantie om te controleren of een bedrijf zich houdt aan de regelgevende normen die van toepassing zijn op zijn sector. Het is een systematische evaluatie die ontworpen is om te garanderen dat de organisatie de wettelijke vereisten, wetten en industriespecifieke regels en voorschriften naleeft.

Compliance audits beoordelen verschillende aspecten van de activiteiten van een organisatiezoals financiële transacties, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, informatiebeveiliging, milieu-impact en kwaliteitscontrole. Ze identificeren afwijkingen of non-conformiteiten die kunnen leiden tot juridische problemen, financiële boetes of reputatieschade.

Een nalevingsaudit kan worden gezien als een "gezondheidscontrole" voor bedrijven, die belanghebbenden - van directieleden tot klanten - ervan verzekert dat ze zich inzetten voor verantwoorde en ethische praktijken.

In de productiesector spelen nalevingscontroles een bijzonder belangrijke rol. Hier dienen ze niet alleen om de wettelijke en ethische normen te handhaven, maar ook om de operationele efficiëntie, de productkwaliteit en vooral de veiligheid van de werknemers te garanderen.

Waarom zijn nalevingsaudits belangrijk?

Compliance audits dienen meerdere cruciale functies binnen een bedrijf en ondersteunen het succes op lange termijn. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom deze audits van cruciaal belang zijn:

1. Naleving van regelgeving

Compliance audits zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat organisaties werken binnen de grenzen die zijn gesteld door wettelijke en industriespecifieke voorschriften. 

Niet-naleving kan leiden tot zware boetes, juridische gevolgen of zelfs de stopzetting van de activiteiten. Regelmatige audits verifiëren voortdurende naleving, waardoor bedrijven hun operationele legitimiteit kunnen behouden en kostbare overtredingen kunnen voorkomen.

2. Veiligheid en kwaliteit verbeteren

In de productie-industrie richten nalevingscontroles zich vaak op veiligheid en productkwaliteit. 

Veiligheidsaudits en 5S-inspecties helpen bij het identificeren van potentiële risico's in de werkomgeving, zodat werknemers hun taken zonder onnodige risico's kunnen uitvoeren. Bovendien garandeert het naleven van normen zoals ISO 9001 een streven naar kwaliteit, wat het vertrouwen en de tevredenheid van de klant bevordert.

3. Operationele efficiëntie

Regelmatige nalevingscontroles kunnen inefficiënties of verspilling aan het licht brengen. Door ISO-normen na te leven of 5S-inspecties uit te voeren, kunnen organisaties hun activiteiten stroomlijnen, verspilling tegengaan en de productiviteit verhogen. 

Een praktische checklist voor productieaudits kan verbeterpunten aan het licht brengen, wat leidt tot kostenbesparingen en een hogere productie.

4. Risicobeheer

Compliance audits bieden een uitgebreid inzicht in de potentiële risico's binnen een bedrijf. Door deze risico's vroegtijdig te identificeren, kunnen organisaties ze proactief beheren voordat ze escaleren tot grote problemen, waardoor tijd, middelen en mogelijk de reputatie van het bedrijf worden bespaard.

5. Vertrouwen opbouwen

Regelmatige en transparante audits bouwen vertrouwen op bij belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten, werknemers en het publiek. Ze laten zien dat de organisatie zich inzet voor ethische praktijken, veiligheid, kwaliteit en naleving van de regelgeving, waardoor de reputatie en geloofwaardigheid op de markt worden versterkt.

Compliance audits zijn niet alleen bedoeld om boetes te voorkomen; ze zijn een strategisch hulpmiddel om de bedrijfsvoering te verbeteren, de reputatie te versterken en groei te stimuleren.

Soorten nalevingsaudits

Nalevingscontroles nemen verschillende vormen aan, afhankelijk van de branche en de specifieke gebieden die ze willen beoordelen. Laten we eens een paar van de meest voorkomende soorten compliance audits op een rijtje zetten:

ISO 9001-audits

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (QMS). Het stelt de criteria vast voor een QMS en is gebaseerd op verschillende principes voor kwaliteitsmanagement, waaronder een sterke focus op de klant, betrokkenheid van het topmanagement, een procesaanpak en voortdurende verbetering.

Een ISO 9001-audit beoordeelt of het QMS van een bedrijf overeenkomt met deze principes en criteria. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals de inzet van het bedrijf om te voldoen aan de eisen van de klant, de procedures voor het omgaan met niet-conforme producten en de aanpak van voortdurende verbetering.

ISO 9001-audits kunnen intern zijn (uitgevoerd door de organisatie zelf) of extern (uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties). Het voltooien van een ISO 9001-audit kan leiden tot certificering, wat de geloofwaardigheid van de organisatie vergroot en mogelijk nieuwe zakelijke kansen biedt.

5S-inspecties

5S is een methode om de werkplek te organiseren die vijf Japanse principes omvat: seiri (sorteren), seiton (op orde brengen), seiso (glanzen), seiketsu (standaardiseren), en shitsuke (in stand houden). Deze principes bevorderen efficiëntie, netheid en consistentie in de werkomgeving.

5S-inspecties zijn ontworpen om de efficiëntie, veiligheid en netheid van de werkplek te bevorderen. Ze richten zich op het elimineren van afval, het effectief organiseren van de werkruimte en het creëren van gestandaardiseerde werkprocedures. Dit leidt tot een verbeterde productiviteit, kwaliteit en veiligheid van de werknemers.

Milieu-audits

Productieorganisaties moeten zich houden aan strenge milieuvoorschriften in een wereld die steeds milieubewuster wordt. 

Environmental compliance audits evalueren de naleving van deze wetten door een bedrijf, variërend van afvalverwerking en controle op vervuiling tot het behoud van hulpbronnen. Deze audits zorgen ervoor dat bedrijven hun ecologische voetafdruk minimaliseren en duurzaam opereren, waardoor zware boetes en reputatieschade worden voorkomen.

Gezondheids- en veiligheidsaudits

Gezondheids- en veiligheidsaudits zijn cruciaal in de productiesector, waar vaak potentiële gevaren aanwezig zijn. Deze audits beoordelen of de organisatie voldoet aan de regelgeving om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. 

Dit omvat het controleren van het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), de juiste training van werknemers, het onderhoud van apparatuur en de effectieve implementatie van veiligheidsprocedures.

Financiële audits

Hoewel niet specifiek voor productie, zijn financiële audits een standaard nalevingsaudit die de nauwkeurigheid van de financiële administratie van een organisatie beoordeelt. 

Deze audits zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de belastingwetgeving en standaarden voor financiële verslaglegging worden nageleefd en om de algehele financiële gezondheid en integriteit van het bedrijf te verifiëren.

Productnalevingscontroles

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan verschillende wettelijke normen. Deze kunnen betrekking hebben op kwaliteit, veiligheid of specifieke industrienormen. 

Speelgoed moet bijvoorbeeld voldoen aan veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat het geen schade toebrengt aan kinderen, terwijl elektronische apparaten moeten voldoen aan de normen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Product compliance audits controleren of alle producten die een fabrikant produceert aan deze noodzakelijke normen voldoen.

Overzicht van nalevingsprocedures

Het complianceproces in de productiesector omvat een gestructureerde aanpak die ervoor zorgt dat elk aspect van de activiteiten in overeenstemming is met de voorschriften en normen. Hier volgt een algemeen overzicht van de stappen die hierbij komen kijken:

1. Verordeningen begrijpen

De eerste stap is een grondig begrip van alle relevante regels en normen die van toepassing zijn op de organisatie. Hieronder vallen lokale, nationale en internationale wetten en industriespecifieke normen zoals ISO 9001 of milieuvoorschriften.

2. Intern beleid ontwikkelen

Na het begrijpen van de benodigde regelgeving moeten organisaties intern beleid en procedures ontwikkelen die aan deze normen voldoen. Hierbij kan het gaan om het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) voor naleving van ISO 9001 of het implementeren van een 5S-systeem voor organisatie en veiligheid op de werkplek.

3. Training van werknemers

Als het beleid er eenmaal is, is het cruciaal om werknemers te trainen zodat ze dit beleid begrijpen en effectief kunnen volgen. Dit helpt niet alleen bij het naleven van de regels, maar bevordert ook een cultuur van kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.

4. Regelmatige controle en audits

Na de implementatie zijn regelmatige controles en audits nodig om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Dit kunnen interne audits zijn, waarbij de organisatie haar eigen processen controleert, of externe audits die worden uitgevoerd door onafhankelijke instanties.

5. Corrigerende maatregelen nemen

Als een audit gebieden van niet-naleving aan het licht brengt, moet de organisatie corrigerende maatregelen nemen om deze problemen aan te pakken. Dit kan betekenen dat werknemers worden bijgeschoold, beleidsregels worden aangepast of zelfs dat specifieke processen of aspecten van de werkplek opnieuw worden ontworpen.

6. Documentatie en registratie

Tijdens al deze stappen is een goede documentatie en administratie essentieel. 

Niet alleen vereisen veel voorschriften dat bepaalde documenten worden bijgehouden, maar dit levert ook bewijs van naleving tijdens audits. Documentatie moet bestaan uit beleidsdocumenten, trainingsverslagen, auditrapporten en verslagen van eventuele corrigerende maatregelen.

7. Voortdurende verbetering

Compliance is geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu verbeteringsproces. Organisaties moeten hun beleid en procedures voortdurend herzien en verbeteren om aan de voorschriften te voldoen, de efficiëntie te verhogen en de veiligheid en kwaliteit te verbeteren.

Wat u in gedachten moet houden vóór een nalevingsaudit

Een compliance audit kan ontmoedigend lijken, maar een goede voorbereiding kan het proces soepeler laten verlopen. Hier zijn enkele factoren waarmee je rekening moet houden als je je voorbereidt op een nalevingsaudit:

 • De reikwijdte begrijpen: Weet welke voorschriften, normen of aspecten van je bedrijf tijdens de audit aan bod zullen komen. Zo kun je je voorbereidingsinspanningen effectief richten.
 • Bekijk eerdere audits: Eerdere auditrapporten kunnen waardevolle inzichten verschaffen in mogelijke gebieden van niet-naleving of problemen.
 • Documenteer alles: Zorg ervoor dat alle benodigde documentatie up-to-date en direct toegankelijk is. Hieronder vallen beleidsdocumenten, trainingsgegevens, verslagen van eerdere audits en corrigerende maatregelen en alle andere documentatie die relevant is voor de audit.
 • Bereid je team voor: Zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de audit en hun rol daarin. Dit kan inhouden dat je bepaalde medewerkers voorbereidt op het beantwoorden van de vragen van de auditor of dat je ervoor zorgt dat iedereen de juiste procedures volgt.
 • Corrigerende maatregelen implementeren: Als er problemen bekend zijn uit eerdere audits, zorg er dan voor dat corrigerende maatregelen zijn geïmplementeerd en gedocumenteerd.

Checklist voor naleving productie

Hoewel elke nalevingschecklist voor productiebedrijven anders is, is hier een voorbeeld van wat de jouwe zou kunnen bevatten:

1. Naleving van regelgeving:

 • Alle relevante industriespecifieke en algemene voorschriften begrijpen en opnoemen.
 • Zorg ervoor dat er procedures zijn om aan deze voorschriften te voldoen.

2. Beleid en procedures:

 • Controleer of het beleid overeenkomt met de regelgevende normen.
 • Ervoor zorgen dat procedures up-to-date zijn en de huidige operationele praktijken weerspiegelen.

3. Training van werknemers:

 • Controleer of al het personeel getraind is in de nalevingseisen.
 • Zorg ervoor dat trainingsgegevens systematisch worden bijgewerkt en gearchiveerd.

4. ISO 9001-naleving:

 • Ervoor zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) voldoet aan de ISO 9001-norm.
 • Bevestig dat er bewijs is van voortdurende verbeteringsinspanningen.

5. 5S-naleving:

 • Controleer of je werkplek de 5S-principes volgt: Sorteren, Op orde brengen, Glanzen, Standaardiseren en In stand houden.
 • Zorg ervoor dat er regelmatig 5S-inspecties worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

6. Veiligheidsmaatregelen:

 • Controleer of de veiligheidsprocedures aanwezig zijn en strikt worden gevolgd.
 • Controleer of alle veiligheidsuitrusting goed wordt onderhouden en of persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) correct worden gebruikt.

7. Naleving van milieuvoorschriften:

 • Ervoor zorgen dat alle relevante milieuvoorschriften worden nageleefd.
 • Controleer op correct afvalbeheer, gebruik van hulpbronnen en maatregelen om vervuiling tegen te gaan.

8. Financiële naleving:

 • Zorg voor een accurate en up-to-date financiële administratie.
 • Controleren of de belastingwetten en standaarden voor financiële verslaglegging worden nageleefd.

9. Productconformiteit:

 • Bevestigen dat alle producten voldoen aan de wettelijke en industriële normen voor veiligheid en kwaliteit.
 • Ervoor zorgen dat de testprocedures voor producten voldoen aan de relevante voorschriften.

10. Naleving door leveranciers:

 • Ervoor zorgen dat alle leveranciers voldoen aan de relevante regelgevende normen.
 • Controleer of contracten met leveranciers clausules bevatten over het naleven van normen.

11. Documentatie:

 • Controleer of alle benodigde documenten, waaronder beleidsdocumenten, trainingsverslagen, auditrapporten en verslagen van corrigerende maatregelen, beschikbaar en bijgewerkt zijn.
 • Zorg ervoor dat alle documenten veilig worden opgeslagen en dat ze gemakkelijk terug te vinden zijn.

12. Auditgereedheid:

 • Voer interne audits uit ter voorbereiding op externe audits.
 • Zorg ervoor dat alle medewerkers zich bewust zijn van het auditproces en hun verantwoordelijkheden.

Door deze checklist nauwgezet te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw productiebedrijf goed voorbereid is op een nalevingsaudit. Het gebruik van een digitale tool kan dit proces stroomlijnen en het bijhouden van de naleving op verschillende gebieden eenvoudiger maken.

Digitale hulpmiddelen inzetten voor nalevingsaudits

In het technologisch geavanceerde tijdperk van vandaag zijn digitale tools een zegen geworden voor industrieën over de hele linie. Ze vereenvoudigen processen aanzienlijk, waaronder nalevingsaudits in de productiesector. Het gebruik van digitale hulpmiddelen om uw productiesystemen voor te bereiden op nalevingsaudits kan aanzienlijke voordelen opleveren:

 • Gestroomlijnde processen: Digitale tools kunnen verschillende stappen in het complianceproces automatiseren en stroomlijnen, waardoor er minder tijd en moeite nodig is.
 • Verbeterde nauwkeurigheid: Doordat er minder handmatige invoer nodig is, kunnen digitale tools fouten verminderen, waardoor de nauwkeurigheid van nalevingsgegevens en registraties verbetert.
 • Eenvoudige toegang tot gegevens: Digitale platforms bieden een centrale locatie voor de opslag van en toegang tot nalevingsgegevens, waardoor het voor controleurs eenvoudiger wordt om de benodigde documentatie te bekijken.
 • Controle in realtime: Digitale tools maken realtime monitoring van complianceprocessen mogelijk, waardoor problemen met niet-naleving snel kunnen worden opgespoord en verholpen.
 • Verbeterde communicatie: Met digitale tools kan de communicatie en samenwerking tussen verschillende teams die betrokken zijn bij het complianceproces worden verbeterd, wat een betere coördinatie bevordert.

Bij Azumutastroomlijnen we uw nalevingsproces met ons uitgebreide platform voor het maken, beheren en verspreiden van digitale werkinstructies die voldoen aan de nieuwste regelgeving. Wij bieden robuuste tools voor kwaliteitscontrolebeheer om de naleving van normen zoals ISO 9001 en uitgebreide digitale oplossingen voor de opleiding van operators te vergemakkelijken.

Ons platform zorgt ervoor dat je klaar bent voor audits door digitale records bij te houden en door continue verbetering te stimuleren met geavanceerde rapportages en analyses. 

Azumuta integreert eenvoudig met uw bestaande systemen en gaat naadloos over op een digitaal gestuurde compliance management aanpak. Kies Azumuta voor een gebruiksvriendelijke en efficiënte compliance-oplossing.

Belangrijkste afhaalmaaltijd

Nalevingsaudits zorgen ervoor dat productieactiviteiten voldoen aan de industrienormen en wettelijke vereisten. Deze audits bestrijken een breed spectrum, van ISO 9001-naleving tot 5S-inspecties, milieu-audits en meer. 

Een goede voorbereiding op deze audits vereist inzicht in de regelgeving, training van personeel, het bijhouden van de juiste documentatie en het opzetten van systemen voor voortdurende verbetering - wat het proces arbeidsintensief en tijdrovend maakt.

Azumuta biedt een geautomatiseerde en efficiënte oplossing voor deze uitdaging, waardoor fabrikanten hun complianceactiviteiten kunnen stroomlijnen met geavanceerde rapportage en analyses. Van het automatiseren van het aanmaken van audits tot het bijhouden van de voortgang van corrigerende maatregelen, Azumuta vereenvoudigt de hele compliance management ervaring - en zorgt ervoor dat de organisatie compliant is zonder middelen of tijd op te offeren. Met Azumuta's uitgebreide platform kunnen fabrikanten er zeker van zijn dat ze volledig voldoen aan alle relevante regelgeving.


Meer weten? Neem vandaag nog contact op met ons team - en ontdek hoe Azumuta uw compliance managementproces kan revolutioneren met digitale transformatie.

In dit artikel

Recente Blog Updates

Veiligheidsmanager die werkt aan magazijnveiligheid

Tips voor veiligheid in magazijnen

Wilt u de veiligheid in uw magazijn verbeteren? Bekijk dan ons nieuwste artikel over magazijnveiligheid! We gaan dieper in op waarom veiligheid van het grootste belang is in een magazijn, de

Read More "
Veiligheidsmanager die een audit uitvoert

Checklist veiligheidsaudits

Ontdek het belang van veiligheidsaudits, de voordelen van het digitaliseren van checklists voor veiligheidsaudits en praktische tips om ze efficiënt te beheren.

Read More "